Steun ons en help Nederland vooruit

Passend Onderwijs

Gedwongen thuiszitten is voor D66 nooit acceptabel. D66 is een voorstander van passend onderwijs waarbij elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt en waarbij het zijn of haar talenten ten volle mag ontwikkelen. Het mag daarbij niet uitmaken of het kind hoogbegaafd is, of juist meer moeite heeft om mee te komen. Ieder kind verdient een eerlijke kans op onderwijs dat past bij zijn of haar capaciteiten. In de afgelopen raadsperiode is het passend onderwijs gedecentraliseerd naar gemeenten, die het uitvoeren in regionale samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen).

D66 wil dat het passend onderwijs aansluit op de (jeugd)zorg. Ons uitgangspunt is dat het individuele kind de beste begeleiding krijgt. Hoe we gemeentelijke taken organiseren en financieren mag geen belemmering zijn. Daarom gaan we slimme verbindingen maken tussen passend onderwijs en (jeugd)zorg.

D66 wil nieuwe verbindingen ontwikkelen tussen onderwijs en jeugdzorg, om het ontstaan of escaleren van problemen zoals taalachterstand, schoolverzuim, pesten, schulden en een instabiele thuissituatie te voorkomen. Deze problemen beïnvloeden onder meer de leerprestaties van kinderen en jongeren. Professionals uit de jeugdzorg hebben de expertise om deze problemen op te lossen. De school is de aangewezen plek om kinderen te helpen; we halen jeugdzorg naar de school. D66 wil inzetten op preventie, bijvoorbeeld door een school met een moeilijke groep een door de gemeente Haarlemmermeer gefinancierde pedagoog aan te bieden.

D66 wil dat specifieke programma’s, zoals plusklassen en honoursprogramma’s, ruimschoots beschikbaar en toegankelijk zijn. Daar waar een kleine school deze niet kan aanbieden moet met scholen in de buurt en de gemeente Haarlemmermeer gezocht worden naar oplossingen.

D66 wil dat onderwijs en jeugdzorg effectief op elkaar aansluiten.

Laatst gewijzigd op 6 september 2018