Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 oktober 2019

Visie D66 op community scholen

kinderen tekenen

Donderdag 17 oktober besprak de gemeenteraad de uitkomsten van het vervolgonderzoek  Brede Scholen van de Rekenkamercommissie.

D66 is voorstander van community scholen en vindt dat de gemeente een faciliterende rol moet spelen hierin. Als een actieve gesprekspartner kan juist de gemeente de samenwerkende partners ondersteunen en verbinden waar nodig.

Bekijk de bijdrage van raadslid Gerdien Knikker tijdens de sessie.

Inbreng D66

Een vervolgonderzoek Brede Scholen van de RKC. Het komt op een mooi moment nu we vorige week net als raad bij de politieke lunch van Communityschool in de Breedte zijn geweest. Daar hebben we kunnen zien en horen dat een community school een verbindende schakel kan zijn door samen te werken en actief de wijk te betrekken bij school.

Er was ook wat discussie over wat nou al termen precies inhouden, brede school, IKC community school. Deze vind ik zelf mooi gevonden van onze Community school de Kameleon in Zwanenburg die het omschrijft als volgt: We zijn meer dan een school alleen, we zijn een plek voor ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling van iedereen.

D66 kijkt graag vooruit en ziet het vervolgonderzoek van het RKC als een mooi vertrekpunt voor de raad om kaders mee te geven aan het college.

Faciliterende houding van de gemeente

De gemeente heeft de afgelopen jaren een faciliterende houding aangenomen bij initiatieven vanuit schoolbesturen en kinderopvangcentra als het gaat om het ontwikkelen van een IKC of community school concept.

Dat er geen bredescholenbeleid meer is, was ook al vastgesteld in 2015. Dat deze punten uit de aanbeveling van het RKC onderzoek in 2015 niet of deels zijn opgevolgd vindt D66 dan ook niet raar. Het standpunt was: “geen concepten opleggen, maar juist belanghebbende partners verbinden, ondersteunen of faciliteren.”

Waar brengt dat ons vandaag? D66 vindt dat het belangrijk is dat de wens voor meer samenwerking echt vanuit het onderwijsveld moet komen.

Voorstander van community scholen

Wij zijn voorstander van het concept van een community school of IKC.  Omdat juist hier er ingespeeld op de behoefte van kinderen, talenten worden gestimuleerd en eventuele taalachterstanden al vroeg gesignaleerd. Zoals de Kameleon zelf ook heel mooi zegt: we halen hulpverlening de school binnen omdat we ervan overtuigd zijn dat wanneer een kind zich goed voelt, het ook beter tot ontwikkeling kan komen.

Maar niet elk gebouw, of schoolbestuur of wijk/dorp heeft hier behoefte aan, de middelen voor of anderszins de mogelijkheden voor. Het komt dus neer op maatwerk. En een houding van de gemeente dat de deur moet openstaan voor lokale initiatieven.

Wat D66 betreft moet je als gemeente vanuit je visie over het onderwijsbeleid in Haarlemmermeer  zorgen dat verbinden, ondersteunen of faciliterend waar mogelijk fier overeind blijft staan.

Waar kan de gemeente sturen?

Als gemeente moeten we streven naar een optimaal gebruik van ons maatschappelijk vastgoed. Want daar gaan we juist wel over als gemeente. Een schoolgebouw kan bij gebrek aan een dorpshuis of wijkgebouw ook een spil functie in de wijk krijgen. Zorg dus dat eventuele overbodige regelgeving die samenwerking in de weg zit wordt weggehaald. En via subsidie beschikkingen kun je prestatie afspraken maken met PierkK, Sportservice en Meerwaarde over de wijze waarop ook zij een bijdrage leveren aan concept .

In de bestuurlijke reactie schrijft het college dat ‘de gemeente een ondersteunende en stimulerende rol kan spelen daar waar de beoogde opbrengsten het gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid versterken. Het college programma rept echter met geen woord over dit stukje onderwijs ontwikkelingen. En wat zijn dan de beoogde opbrengsten die het beleid versterken?

Maatschappelijke opbrengsten

D66 ziet graag dat de gemeente een actieve gesprekspartner blijft in deze ontwikkelingen en ook meeneemt dat maatschappelijke opbrengsten ook moeten meewegen naast het versterken van onderwijs en jeugdbeleid.  Scholen als een plek van ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling van iedereen!