Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 juni 2019

Algemene Beschouwingen 2019

Onze gemeente Haarlemmermeer staat in bloei; we zijn door de fusie in inwoneraantal en vooral in grondoppervlakte fors gegroeid. We kunnen trots zijn dat onze gemeente aantrekkelijk is voor lokale en internationale ondernemers en veel mensen hier graag willen wonen.

Wonen, werken en recreëren is fijn met een groot aantal sportvoorzieningen, steeds beter onderwijs en een divers cultureel aanbod.

Kortom; het is goed toeven in Haarlemmermeer. Het college lijkt zich dat ook te realiseren en leunt dan ook in onze ogen teveel achterover. Het collegeakkoord was weinig concreet en tot nu toe komen er bar weinig voorstellen naar de Raad. Wat D66 betreft past dat niet bij onze ondernemende gemeente. Aan de bak! Schroef die ambitie eens op. De mogelijkheden zijn er genoeg in onze gemeente. Er is volop bedrijvigheid op het gebied van woningbouw en Hoofddorp wordt steeds meer het stadshart van onze gemeente. Met ruim 2300 nieuwe bedrijven het afgelopen jaar kun je wel stellen dat Haarlemmermeer op dat vlak goed op de kaart staat.

Voorzitter, vooruitkijkend ziet D66 kansen en uitdagingen waarbij achteroverleunen ons op achterstand zet. We zullen er hier vanmiddag 4 uitlichten.

1. Uitdagingen op het gebied van energietransitie en ons klimaat.

Klimaatverandering wacht echt op niemand. Dat merken we dagelijks. Hoeveel jongeren moeten nog de straat op om ons dat duidelijk te maken? Laten we hun toekomst nu zeker stellen door meer te doen dan “strikt noodzakelijk is volgens landelijke wetgeving”.

Want wat lezen in de voorjaarsnota? Er komt een plan van aanpak met ambitie en realiteitszin. Nou, vooral realiteitszin. Ambitie steekt schril af tegen andere gemeenten. Wat ons betreft meer snelheid en idealisme. Dat vraagt onze jeugd en vereist de toekomst.

Met een reservering van slechts 3 ton wil het college vooral ‘doen wat moet’. Koploper zijn hoeft niet, : daar missen wij ambitie en ondernemerszin die typerend is voor onze polder. Wat D66 betreft biedt de energietransitie namelijk ook veel kansen als we inzetten op innovatie, ondernemerschap en toekomstbestendige werkgelegenheid.

Wat innovatie betreft…die kan ook heel klein en dichtbij! Bij deze kondigen wij onze motie
“ Een andere boom opzetten aan”. Diversiteit, in dit geval in bomen is een innovatief concept
en draagt bij aan een divers straatbeeld. -> Motie D66, GL, Forza Een andere BOOM opzetten  (Voor: D66, GroenLinks, Forza!, SRH, ChristenUnie-SGP)

2. Onderwijs als sleutel tot succes.
Voorzitter, het onderwijs is de sleutel tot succes stelt het college. Jazeker! Maar wat D66
betreft de sleutel tot succes op alle fronten: van het stimuleren van innovaties in het
onderwijs, kinderen hun talenten laten ontdekken en de ontwikkeling van community
schools. School is de verbindende kracht in de wijk of kern.

Er wordt in de voorjaarsnota vooral gekeken met een negatieve blik. De aanpak van
taalachterstand, laaggeletterdheid en veiligheid zijn de belangrijkste pijlers van dit college.
D66 kijkt met een bredere blik naar het totale onderwijsveld. En dan vinden we dat er ook
nog wel iets mankeert aan deze ambities. Want inzetten op taalachterstand aan de
ene kant vraagt wat ons betreft aan de andere kant ook initiatieven voor meer
uitdaging en talentontwikkeling voor kinderen die het juist goed doen. We zien dat
met de komst van Day a Week school in Vijfhuizen en Nieuw-Vennep deze groep
kinderen kan uitblinken. Day a Week School is bedoeld voor talentvolle leerlingen die
behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan
bieden…

En wat te denken van het toenemend aantal internationale gezinnen dat zich hier huisvest.
Het aantrekkelijke vestigingsklimaat van onze gemeente ten opzichte van de overvolle en
onbetaalbaar omringende steden zorgt ervoor dat kernen als Nieuw-Vennep, Badhoevedorp
en Hoofddorp steeds meer expats aantrekken.

En daarmee neemt ook de vraag toe naar internationaal onderwijs en internationalisering van
het reguliere onderwijs.. Hadden we het in 2017 nog over 1100 kinderen, in mei stond de
teller al op 2300 en de verwachtingen zijn dat dit aantal nog flink zal oplopen de komende
jaren. De gemeente moet veel beter inspelen op deze vraag. We promoten ons excellente
vestigingsklimaat, we trekken nieuwe bedrijven aan en daarmee ook nieuwe (internationale)
werknemers. En vervolgens trekken we onze handen er vanaf. Wat is de visie van het college
op deze ontwikkelingen? Hoe zorgt het college ervoor dat deze kinderen ook een goede plek
op school krijgen?

Tenslotte nog een ander punt op het gebied van onderwijs, voorzitter. Mijn fractie dient
vandaag een motie in om het succesvolle stimuleringsprogramma voor groene
schoolpleinen nieuw leven in te blazen. -> Motie Groene Schoolpleinen (Voor: D66, GroenLinks, CDA, Forza (4 leden)

De afgelopen jaren heeft dit programma veel scholen geholpen in de aanpassing van het
betegelde en vaak saaie schoolplein naar een natuurlijke en speelse groene variant. De
provincie heeft in november 2018 een initiatief voorstel “Groen doet kinderen goed”
aangenomen met als doelstelling meer groene schoolpleinen. De afgelopen dagen was het
heel warm, en heftige regenval en hittegolven zullen we door de klimaatverandering helaas
steeds vaker gaan meemaken. Dan is groen ontzettend belangrijk omdat regenwater beter
afgevoerd kan worden, maar ook de hitte zoals de afgelopen dagen beter kan worden
opvangen.

3. Democratie blijven vernieuwen

Voorzitter, het 3e punt van D66 is de vernieuwing van onze democratie. De opkomt bij de
herindelingsverkiezing in Haarlemmermeer van minder dan 35%, was pijnlijk, en nogmaals
een heel duidelijk signaal dat achterover leunen niet langer verantwoord is.

Tijdens de verkiezingscampagne hebben diverse bijeenkomsten in kernen ons als raad nog
eens gewezen op de kloof tussen inwoners en politiek. D66 wil vooruitstrevend vernieuwd
blijven. Zodat inwoners zich gehoord en vertegenwoordigd voelen.

We moeten juist ook lokaal aan de slag met onze democratie. D66 heeft samen met een
aantal partijen stappen gezet, zoals de referendum verordening. Maar er zijn meer ideeën.
Op verschillende plekken in Nederland wordt al geëxperimenteerd met vertegenwoordiging
door loting. Dus bij participatie trajecten niet enkel de usual suspect maar mensen door
loting actief betrekken. Waarom doen we dat niet ook in Haarlemmermeer?

Voor dit moment nog geen motie. Maar we willen graag komende periode dit als raad samen verder
verkennen. Daarmee kunnen we het college zo nodig kaders meegeven om te starten met
vernieuwing. Want een opkomst van slechts 35% willen we nooit meer.

4. Zorgen over de zorg.
Voorzitter, ons 4e punt dat we vandaag willen bespreken zijn onze zorgen over de zorg.
De tekorten in het Sociaal Domein, op het gebied van de Jeugdzorg en de Wmo baren ons
grote zorgen. De meicirculaire heeft in ieder geval op het gebied van Jeugd weer wat lucht
gegeven, maar uit de gevarenzone zijn we zeer zeker nog niet.

Het college is voornemens om het Haarlemmermeers Model serieus onder de loep te nemen.
Wat ons betreft de moeite waard en niet raar na 4 jaar.

De vraag aan het College is of het “onder de loep nemen” wordt ingegeven door de kosten
of zijn er twijfels of het model wel werkt zoals bedoeld? Een vraag die het college nu echter al
zou moeten kunnen beantwoorden is óf het Haarlemmermeers model, zoals de verwachting
was, ervoor zorgt dat de inzet van zwaardere vormen van Jeugdzorg is afgenomen? Wij
horen het antwoord graag.

Bij de Wmo is voor een deel duidelijk waar de extra kosten vandaan komen, maar er zijn in de
Jeugdzorg nog veel vraagtekens met betrekking tot de tekorten. Verschillende oorzaken
worden genoemd:

– Het feit dat de zorgplicht niet is ingekaderd en er dus zaken uit worden betaald die
niet bij Jeugdzorg thuishoren. Een onderzoek naar de zorgaanbieders en de
daadwerkelijk geleverde zorg zou wat D66 betreft dan ook zeker op zijn plaats zijn.
– Verder hebben volgens gezondheidseconoom Xander Koolman de aanbieders teveel
ruimte om het volume aan geleverde zorg te vergroten. Daarmee wordt bedoeld dat
de zorgaanbieders teveel zelf kunnen bepalen hoeveel uren zorg nodig is. En laat dat
nu net de kern van het Haarlemmermeerse model zijn!

Daar waar zorg noodzakelijk is, moet er altijd ruimte blijven om die zorg ook te kunnen
blijven leveren. Dus om te voorkomen dat de zorg onbetaalbaar wordt, zullen we nu
voldoende kennis moeten hebben om de juiste maatregelen te kunnen nemen.
D66 verwacht dus een duidelijke analyse van de oorzaak van de kosten en de kracht of
onmacht van het model.

Bekijk de bijdrage van D66 hier terug.