Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 januari 2019

Schriftelijke vragen over verduurzaming evenementen

Raadslid Gerdien Knikker heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het verduurzamen van evenementen in Haarlemmermeer.

Aanleiding

De gemeente Amsterdam neemt in 2019 maatregelen om evenementen te verduurzamen door het aanleggen van stroompunten en het invoeren van harde, herbruikbare bekers met statiegeld.

Een stap die navolging verdient in Haarlemmermeer aldus raadslid Gerdien Knikker “het kan anno 2019 niet zo zijn dat we in Haarlemmermeer achterblijven met deze ontwikkelingen. We zijn al op de goede weg door in het Haarlemmermeerse Bos/Groene Weelde stroompunten aan te leggen, maar onze polder is groot dus dat kunnen we vast ook uitbreiden om zo overlast en schade terug te dringen.”

In 2017 heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over het invoeren van zogenaamde eco glazen om zo evenementen te verduurzamen. In antwoord op deze vragen gaf het college aan daar op dat moment niets mee te doen maar “ ervaringen van andere organisatoren met eco-glazen wel met belangstelling te volgen en bezien of wellicht de genomen maatregelen ook voor evenementen op locaties in Haarlemmermeer (pleinen, parkeerterreinen, parken) haalbaar zijn. We zullen in gesprek gaan met organisatoren hoe zij hun evenement duurzamer kunnen maken.”

Schriftelijke vragen

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

1)      Bent u bekend met het nieuws dat de gemeente Amsterdam 2 maatregelen neemt om evenementen te verduurzamen? https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/wethouder/marieke-doorninck/persberichten/evenementen/

Naast de gemeente Amsterdam heeft ook de gemeente Heemstede recent unaniem de  motie ‘Sta op statiegeld’ aangenomen. Hierbij wordt het college opgeroepen in overleg te treden met sportverenigingen, winkeliers en horecaeigenaren om statiegeldglazen in 2019 in te voeren.

2)      Bent u het met ons eens dat het gebruik van statiegeld bekers tijdens evenementen overlast voor het milieu terug dringt en daarmee bijdraagt aan minder belasting voor het milieu en de omgeving?

3)      En bent u het met ons eens dat anno 2019 het voor Haarlemmermeer belangrijk is om gevolg te geven aan verduurzaming van evenementen door statiegeldglazen in te voeren en daarmee de overlast van afval terug te dringen op zowel kleinschalige als grootschalige evenementen? Zo nee, waarom niet?

4)      Is het college bereid te onderzoeken of het produceren en inzetten van speciale Haarlemmermeer glazen voor evenementen een haalbare optie is?

5)      Heeft het college het voornemen om naast het verduurzamen van het evenemententerrein in het Haarlemmermeerse Bos/Groene Weelde door het aanleggen van een elektriciteitsinfrastructuur ook andere evenement locaties in de gemeente te voorzien van stroompunten zodat er minder diesel aggregaten gebruikt hoeven te worden?  Zo nee, waarom niet?