Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 november 2009

kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen

Hieronder vind je het stemadvies en informatie over hoe de stemadviescommissie daar toe gekomen is. Lees de laatste nieuwsbrieven voor de plaatjes en de praatjes van de kandidaten.

Opdracht stemadviescommissie:
Een advies opstellen voor de lijstvolgorde m.b.t. die kandidaten die beschikbaar zijn voor een verkiesbare plaats, waarbij de nummer 1 al vaststaat. Het afdelingsbestuur heeft ons er van verzekerd dat de kandidaten waarvoor dispensatie nodig was, die hebben verkregen.

Samenstelling stemadviescommissie:
De commissie bestaat uit Jaap Zeekant (voorzitter), Denise Abbas (lijsttrekker) en Arjan Kleuver.

Werkwijze:
Met de kandidaten zijn individuele gesprekken gevoerd.
Hoewel in formele zin de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur, hebben wij elke kandidaat gevraagd of hij of zij voldoet aan alle formele eisen die aan het kandidaatschap door de wet en/of partijregels worden gesteld. Elke kandidaat heeft deze vraag positief en beantwoord. Enkelen hebben het voorbehoud gemaakt dat hun dispensatieverzoek diende te worden ingewilligd. Wij hebben elke kandidaat de vraag gesteld of er zich in zijn of haar verleden gebeurtenissen hebben voorgedaan, die het goede functioneren als lid van de gemeenteraad in de weg kunnen staan. Elke kandidaat heeft deze vraag negatief en zonder voorbehoud beantwoord. We hebben de cv's van de kandidaten bestudeerd. We hebben de kandidaten een opdracht gegeven die thuis kon worden uitgewerkt en waarvan we de resultaten hebben beoordeeld. We hebben de filmpjes met de kandidaten op YouTube grondig bekeken. We hebben de informatie over de kandidaten in afdelingsnieuwsbrieven gelezen. Wij presenteren ons advies tegelijk aan het afdelingsbestuur en aan de desbetreffende kandidaten, voorzien van een algemene motivatie.

Advies lijstvolgorde:
Het uitgangspunt is dat Denise Abbas als lijsttrekker op nummer 1 staat! Voor de overige kandidaten waar ons advies betrekking op heeft, adviseren wij deze volgorde.
1 Denise Abbas
2 John Nederstigt
3 Marcel Fleminks
4 Jenno van Belle
5 Walter Freeman
6 Karin Bouman
7 Piet van Straalen
8 Zehra Dogan
9 Merijka Setz
10 Rob de Nooyer
11 Cor Kreike
12 Kees van der Linden
13 Wil Gaykema

Motivatie:
De stemadviescommissie heeft zich bij haar lijstvolgordeadvies door de volgende overwegingen laten leiden.

Communicatieve vaardigheden zijn van groot belang voor het functioneren van gemeenteraadsleden. Ze dienen in voldoende mate bij een kandidaat aanwezig te zijn. Hertoe onderzocht de commissie van elke kandidaat of hij of zij in staat is om zijn of haar keuze voor D66 overtuigend onder woorden te brengen en uit te dragen. Belangrijk vinden wij ook de bereidheid om (publiekelijk) verantwoording af te leggen. Politiek inzicht en schriftelijke communicatie zijn mede beoordeeld aan de hand van een case, die thuis kon worden uitgewerkt en waarop schriftelijk diende te worden gereageerd. Ook hebben we gekeken naar inzicht in politieke processen en het functioneren van mensen daarin. Bij het beoordelen van bestuurlijke ervaring zijn we uitgegaan van ervaring in brede zin: politiek, bedrijfsleven en/of verenigingsleven.

Persoonlijke eigenschappen en omstandigheden ziet de commissie als kritische succesfacturen en daarom als uiterst belangrijk. Daarbij spelen zaken als voldoende tijd beschikbaar hebben, het onder druk kunnen functioneren, zich nieuwe materie snel eigen kunnen maken. Ook hebben we ons een indruk gevormd van zaken als stabiliteit, betrokkenheid, zelfkritiek en (zelf-)relativeringsvermogen.

Essentieel vinden wij de bereidheid zich dienstbaar op te stellen aan de doelstellingen van onze partij in relatie tot het gemeentelijke bestuur en bij te dragen aan het succes van de gemeenteraadsfractie als geheel. Om een indruk te krijgen van de onderlinge voorkeuren voor met wie kandidaten liever wel en niet willen samenwerken, hebben zij allen op ons verzoek op een formulier hun rangorde aangegeven voor elke kandidaat. Men kon ook aangeven met welke kandidaat men niet op één lijst
wil staan. Daarvan is door diverse kandidaten gebruik gemaakt. Dit was voor ons belangrijk om te weten, omdat dat het niet zinvol is botsende persoonlijkheden van dezelfde fractie deel uit te laten maken.

Voor elke kandidaat geldt dat deze voor het publiek goed en uitsluitend herkenbaar dient te zijn als vertegenwoordiger van D66. Voor kandidaten van wie het publieke profiel zich nog onvoldoende heeft losgemaakt van hun politieke verleden elders, adviseren wij nadrukkelijk geen hoge plaats op de lijst. Voor kandidaten met een zodanige publieke beeldvorming dat deze het risico kan opleveren zijn of haar werk als raadslid te gaan overschaduwen, adviseren wij nadrukkelijk geen hoge plaats op de lijst.

Het is evident dat D66 zich in de gelukkige omstandigheid bevindt, over vele kandidaten te beschikken die naar het inzicht van de commissie royaal voor het raadslidmaatschap in aanmerking komen. Dat stelde ons in staat om bij de advisering voor de top van de lijst er ook rekening mee te houden dat de kandidaten met elkaar een collegiale groep moeten vormen, rond de lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter, elkaar aanvullend met kennis, ervaring én persoonlijke kwaliteiten, alsmede dat er sprake is van een gezonde mix van persoonlijkheidskenmerken, dossierkennis, ervaring, geslacht, leeftijd, anciënniteit en minderheidsgroepen.

Wij vinden dat we er in geslaagd zijn een zeer sterke lijst te presenteren. Daarvoor zijn we in de eerste plaats de kandidaten zelf dank verschuldigd. Zij zijn degenen die zich voor de komende jaren bereid hebben verklaard zich in te zetten voor de Haarlemmermeer en zijn inwoners. D66 gaat uit van de kracht van het individu! Tijdens onze gesprekken troffen we veel gedrevenheid, enthousiasme en verantwoordelijkheidsbesef aan bij onze kandidaten. We zien zowel de verkiezingen als de komende raadsperiode met groot vertrouwen tegemoet.

Namens de stemadviescommissie

Jaap Zeekant, voorzitter